Friday, December 4, 2009

Long Live the KingH.M. King's 82nd Birthday Ceremony

Long Live the King
Royal Thai Consulate General in Chicago
700 N. Rush St, Chicago, IL 60611


Presentation of Royal Decoration "Direkgunabhon"
from H.M. King Bhumidol Adulyadej
Congratulations to Mr.Somreng Piticavong
คำประกาศเกียรติคุณ

สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่บุคคลสัญชาติไทย ที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ และได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ นายสำเริง ปิติกะวงษ์ ด้วยได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ สรุปได้ดังนี้

1. ได้ช่วยเหลือชุมชนไทยในสหรัฐ ฯ ตั้งแต่ในระยะแรก ๆ ที่มีกลุ่มคนไทยอพยพเข้ามาพำนักอาศัยและประกอบอาชีพ ในสหรัฐ ฯ โดยได้รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สมาคมไทยในนครชิคาโก ประสานการติดต่อระหว่างคนไทยในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียง รวบรวมข่าวสารจากเมืองไทย และบทความที่เป็นความรู้ ออกแจกสมาชิกของสมาคมไทยในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียง สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์พุทธไทยในแถบมิดเวสต์ เพื่อเป็นหลักและที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทย ศูนย์แห่งนี้ต่อมาได้พัฒนาเป็นวัดธัมมาราม และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของวัดธัมมารามตั้งแต่เริ่มต้น ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการของวัดธัมมาราม และดูแลรับผิดชอบงานในหน้าที่อื่น ๆ ภายใต้วัดธัมมาราม เช่น เป็นกรรมการผู้จัดการศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 60 พรรษา โดยทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา และให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน

2. ได้ช่วยเหลือสังคมไทยในประเทศไทย ขณะเป็นรองประธานโครงการไทย-อิลลินอยส์ และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 เรื่อยมาได้ระดมทุนทั้งในหมู่คนไทยและอเมริกัน ทั้งในส่วนที่ร่วมกับโครงการไทย-อิลลินอยส์และส่วนตัว ช่วยเหลือมูลนิธิ โครงการและผู้ประสบภัยเดือดร้อนในประเทศไทยหลายแห่งด้วยกัน เช่น ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาแก่กองทุนช่วยเด็ก มูลนิธิแสงเทียน มูลนิธิเด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โครงการเด็กอ่อนในสลัม ทุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร ทุนการศึกษาของสภาส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ บริจาคให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และสภาสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ได้บริจาคทุนส่วนตัวช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง การบริจาคบำรุงวัดเป็นประจำ การช่วยเหลือพัฒนาวัดและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในสหรัฐ ฯ และประเทศไทย

3. นอกจากนี้ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาวัฒนธรรมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ นายกสมาคมอีสานแห่งรัฐอิลลินอยส์ ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

เช่น ในปี 2550 ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จัดพิธีถวายพระพรชัย 80 พรรษาองค์ราชันย์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกับวัดธัมมาราม จัดการแสดงละครหุ่นเล็กคณะนาฎยศาลา (โจหลุยส์) เทิดพระเกียรติ ให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับชม ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยในนครชิคาโก จัดงานเทศกาลไทยที่มีเป็นประจำปีที่เดลี่พลาซ่า นครชิคาโก และในการจัดงานอื่น ๆ ในวาระต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนไทย ฯ ผลงานมีมาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลายาวนาน และมีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับและยกย่องได้รับรางวัลจากสมาคมต่าง ๆ หลายแห่ง

ด้วยความดีความชอบดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ จึงได้เสนอชื่อนายสำเริง ปิติกะวงษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ ฯ ดิเรกคุณาภรณ์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ นายสำเริง ปิติกะวงษ์งานสวดศพ นางศรีสงัด บุลยสุข Friday, December 11

นางศรีสงัด บุลยสุข เป็นพยาบาล รพ หญิง รุ่นที่ 6
เสียชีวิตเมี่อวันจันทร์ ที่ 7 ธค. ศกนี้

Friday, December 11 @ 6:30 pm
Memorial service at
Wat Dhammaram, Chicago, IL

Saturday, December 12 @ 12:30
เคลื่อนศพ 12:30
พิธีเผา 1 pm
Acacia Park Cemetery
7800 W. Irving Park, Chicago, IL 60638
773-625-7800

Contact information: Nongluck 847-256-1233


พิธีสวดอุทิศส่วนกุศล คุณสมัคร สุนทรเวช Sunday, Dec 13

ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศล แด่คุณสมัคร สุนทรเวช
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 19.00 น. ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม

*****************
ด้วย คณะกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม นครชิคาโก ได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ คุณสมัคร สุนทรเวช ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
คุณสมัคร สุนทรเวช (อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 25 ของไทย) เป็นบุคคลหนึ่งที่มีอุปการะคุณกับวัดธัมมาราม เพื่อแสดงออกถึงความมีน้ำใจ และระลึกถึงอุปการะคุณนั้น คณะกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม จึงได้กำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่คุณสมัคร สุนทรเวช

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 เวลา 19.00 น. ณ อุโบสถ วัดธัมมาราม

ฉะนั้น จึงขอเรียนเชิญ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมตามวันเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม นครชิคาโก
Thai Performance at Navy PierThe performance will be held at: Navy Pier Festival Hall B.
Our Thai performance will be at 4:00 – 4:45 PM on Saturday 12/19/2009.
The admission is free (But not parking)


The performance is organized by Navy Pier with the purpose is to show different cultural to the visitors during the festival every year. There will be lots of performances from different countries all over the world. Thai Consulate office is sponsoring Thai event.

See information from Navy pier below
While admission is free to see you perform, I wanted to share some info about special group rates for purchasing wristbands, parking, food vouchers, and booking private parties.

For more info you can visit the Group Sales page of the website:http://www.winterwonderfest.com/group_sales.html Or you may contact the Group Sales Department at (312) 595-5200,groupsales@mpea.com.

DISCOUNT COUPONS: you can download and print out coupons for wristbands here: http://www.winterwonderfest.com/pdf/WWF1-5dollarCpns.pdf

There's also a really great "Family Free Parking Pack" being offered again this year, which includes 4 wristbands (premium or regular) plus free parking for a reduced price. Click here for more info:http://www.winterwonderfest.com/promotions.html


Exhibition in Honor of His Majesty the KingHis Majesty the King has become widely known and admired for his musical talent. He plays various instruments, especially saxophone, clarinet, and trumpet, and he has even composed various types of music, with 48 compositions to his credit.


Moreover, he was honored by a world-class music conservatory. In 1964, he was presented with an Honorary Membership, No.23, at the Institute of Music and Arts of the City of Vienna.Jazz music band from Chicago


Special guest singer - Dr.Kathleeya N. Stang

Honorable Narong Sasitorn, Consul General of Thailand in Chicago
with Judge Edward Washington from Circuit Court of Cook CountyKonThaiUSA.com

Press from KonThaiUSA.com from Washington DC
We appreciate your visit and hope to see you again.
http://www.konthaiusa.com/Photo Album


'


Highlight

Artist: Mr. Anawat Sampanthavivat

Oil painting on canvas demonstrating portraits of Thai Traditional living in ancient past, featuring at the Royal Thai Consulate General Office in Chicago. You could see more of his art work at Arun's Restaurant 4156 N. Kedzie Ave, Chicago, IL 60618. Tel 773-539-1909
No comments: